Historie

Klub maminek Balónek (KMB) vznikl jako občanské sdružení koncem roku 1996 v objektu bývalých jeslí. Činnost klubu zajišťují především maminky na mateřské dovolené za přítomnosti svých dětí. Základním posláním klubu je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálnímu setkávání rodin s malými dětmi. Rodiče zde najdou příležitost k aktivnímu trávení času s předškolními dětmi, k navázání nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu. Klub spolupracuje s jinými mateřskými centry u nás i v zahraničí, jakož i s dalšími organizacemi a institucemi.

A na počátku byl vlastně konec. Konec jeslí v ulici Ke Kamýku a nápad, jak uvolněný prostor využít jinak než komerčně. Tento nápad se podařilo zrealizovat díky obětavé pomoci mnoha nadšených lidí (Mgr. Štěpánky Philippové, Pavly Bažantové a dalších) a díky pomoci MČ Praha 12 a mnoha jiných institucí, nadací a organizací (Open Society Fund, NROS, MŠ Studánka aj.). Po několikaměsíční usilovné práci na vytvoření a zvelebení klubu během léta 1996 byl Klub maminek Balónek v listopadu zprovozněn. Veřejnosti se poprvé představil při slavnostním otevření 9. prosince 1996 a od té doby funguje ke spokojenosti jeho malých i velkých návštěvníků.

Během provozu klubu a s ohledem na jeho rozrůstající se činnost vyvstala potřeba založit občanské sdružení, které by jeho působení zastřešovalo. Proto v únoru 1997 vzniklo občanské sdružení Klub maminek Balónek.

Činnost Klubu maminek Balónek je velmi podporována MČ Praha 12, MČ Praha 4 a Magistrátem hlavního města Prahy.

Kromě finančních dotací spolupracujeme s měsíčníkem noviny Prahy 12, kde máme již od počátku našeho působení své místo v kulturní rubrice. O našich akcích informují i vývěsky a internetové stránky MČ Praha 12. Již několikátým rokem jsme prezentovali svoji činnost na Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit, který rovněž pořádá MČ Praha 12.

Zástupce KMB zasedá také v komisi komunitního plánování při MČ Praha 12.

Podobnou měrou spolupracujeme i s MČ Praha 4. Náš program je každý měsíc součástí novin pro Prahu 4 Tučňák. MČ Praha 4 také již tradičně podporuje sportovní aktivity pořádané v Balónku.

MC Balónek se 23.3.2002 zúčastnil ustavující valné hromady Sítě MC, kde byly schváleny stanovy občanského sdružení „Sítě mateřských center v ČR“, jejímž členem se klub od tohoto data stal.